Szakmagyakorlás | Jogszabályok

Hatályos jogszabályok listája

Kategória Típus Leírás Állapot
1. Alapvető előírások Törvény Magyarország Alaptörvénye

Hatályos
1. Alapvető előírások Törvény 2014. évi XX. Törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

Hatályon kívül helyezte: 2018. V. törvény

Hatálytalan
1. Alapvető előírások Korm. rendelet 152/2014. (VI. 6.) Korm. Rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

felváltotta 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Hatálytalan
1. Alapvető előírások Törvény 1959. IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

2014 március 15-ét megelőzően létrejött szerződésekre, okozott károkra, stb.

Hatálytalan
1. Alapvető előírások Törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény

Az új kormány megalakulásával létrejött minisztériumok felsorolása

Hatálytalan
1. Alapvető előírások Törvény 2018. évi CXXXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról

Figyelem: Közlönyállapot! Az új közigazgatási bírósági rendszer felállításának törvénye (2019.02.01. napján lép hatályba)

Hatálytalan
1. Alapvető előírások Korm. rendelet 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet az egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatálytalan
1. Alapvető előírások Törvény 2023. évi C. törvény a magyar építészetről

fokozatos hatálybaléptetés, több, kamarát érintő előírás csak 2024.10.01. napján lép hatályba

Hatályos
1. Alapvető előírások Törvény 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2024.05.18-től módosult

Hatályos
1. Alapvető előírások Min. rendelet Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról szóló 8/2020. (VI.26.) MvM rendelet

Hatályos
1. Alapvető előírások - 1/2022. (VI. 28.) ÉBM utasítás az Építési és Beruházási Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

2022.12.30-ig volt hatályos

Hatálytalan
1. Alapvető előírások Törvény 2023. évi LXIX. törvény az állami építési beruházások rendjéről

2023.11.08-én lép hatályba (10.31-én kihirdetve)

Hatályos
1. Alapvető előírások Törvény AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adat

Egyszerű nevén: GDPR rendelet (adatvédelmi)

Hatályos
1. Alapvető előírások Korm. rendelet 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Hatályos
1. Alapvető előírások Törvény 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Hatályos
1. Alapvető előírások Törvény 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés Korm. rendelet 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés Korm. rendelet 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés Törvény 2023. évi CII. törvény a területfejlesztésről

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés Törvény 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

hatályon kívül helyezve 2024.01.01-től!

Hatálytalan
2. Területrendezés és településfejlesztés Törvény 2016. évi LXXIV. törvény a a településkép védelméről

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés - 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról

Hatálytalan
2. Területrendezés és településfejlesztés Törvény 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről

Hatálytalan
2. Területrendezés és településfejlesztés Törvény 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről

Hatálytalan
2. Területrendezés és településfejlesztés Törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

Hatálytalan
2. Területrendezés és településfejlesztés Törvény 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés Törvény 2015. évi VII. törvény A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés Korm. rendelet 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés Korm. rendelet 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről

Hatálytalan
2. Területrendezés és településfejlesztés Korm. rendelet 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés Korm. rendelet 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés Korm. rendelet 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés OGY határozat 97/2005. (XII.25.) OGy. határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról.

Hatálytalan
2. Területrendezés és településfejlesztés OGY határozat 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés Korm. rendelet 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés Törvény 2020. évi XXIII. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

Hatálytalan
2. Területrendezés és településfejlesztés Korm. rendelet 76/2009 (IV.8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásról

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés Korm. rendelet 77/2010 (III.25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről

Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés Korm. rendelet 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Törvény 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Törvény 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 375/2011. (XII.31.) a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Törvény 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Törvény 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Törvény A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

Hatálytalan
3. Szakmagyakorlási tevékenység Min. rendelet 3/2015. (I. 28.) MvM rendelet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről

Hatálytalan
3. Szakmagyakorlási tevékenység Min. rendelet 13/2013. (V. 2.) BM rendelet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelöléséről

Hatálytalan
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Min. rendelet 32/2009 (XII.29.) NFGM rendelet a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Min. rendelet 57/2014. (VI. 25.) ME határozat a helyettes államtitkárok kinevezéséről

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Törvény 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Min. rendelet 14/2010 (IV.28.) SZMM rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Törvény 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység - 2/2022. (VII. 6.) ÉBM utasítás az országos főépítész megbízásáról

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról

Hatálytalan
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Min. rendelet 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Törvény 2018. évi XLIX. törvény a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

Hatálytalan
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Hatálytalan
3. Szakmagyakorlási tevékenység Min. rendelet 9/2006. (II. 27.) IM. rendelet az igazságügyi szakértői területekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről (6.§ (1) bek. a.)pont; 37.§; 11. sz. melléklet)

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

Hatálytalan
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az állami magasépítési beruházásokról

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 33/2008.(II.21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet - A tervpályázati eljárások szabályairól

Hatálytalan
3. Szakmagyakorlási tevékenység - 1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat az építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyártását és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló for

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Min. rendelet 1/2008 (I.11.) ÖTM rendelet Az Európai közösségi jog hatálya alá tartozó feltétel nélkül elismerésre kerülő okl. építészmérnöki oklevelek elnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

Hatálytalan
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Hatálytalan
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatálytalan
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Hatálytalan
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység - 1034/2019. (II. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Hauszmann Program megvalósításáról és a végrehajtásához szükséges 2019. évi, 2020. évi és 2021. évi forrás biztosításáról

Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység Korm. rendelet 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatálytalan
4. Építésügyi hatósági eljárások Törvény 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

2023.01.01 - 2024.01.31.2018. január 1-jét követően indult hatósági eljárások során alkalmazandó

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 180/2005. (IX.9.) a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

Hatálytalan
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 193/2009. (IX. 15.) az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

Hatálytalan
4. Építésügyi hatósági eljárások Min. rendelet 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

Hatálytalan
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Törvény 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (új Pp.)

2023.06.25-től változik (a 2018. január 1-jét követően indult eljárások során alkalmazandó)

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Törvény 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról (Kp.)

2018. január 1-jét követően közigazgatási hatóságok döntései bírósági megtámadásának eljárási szabályai

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 37/2022. (II. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel kapcsolatos eltérő szabályok megállapításáról

2022.02.15 -tól hatálytalan

Hatálytalan
4. Építésügyi hatósági eljárások Törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)

2018. január 1-jét megelőző eljárások során alkalmazandó

Hatálytalan
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékről

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Törvény 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (régi Pp.)

2018. január 1-jét megelőző eljárások során alkalmazandó

Hatálytalan
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeirő

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Törvény 2012.évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 194/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 161/2008 (VI.19.) Korm. rendelet Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés- előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről

Hatálytalan
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Min. rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

Hatálytalan
4. Építésügyi hatósági eljárások Min. rendelet 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

Hatálytalan
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről

Hatálytalan
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 195/2009.(IX.15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Min. rendelet 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Min. rendelet 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

Hatálytalan
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások Korm. rendelet 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabál

Hatályos
5. Építőipari kivitelezés Korm. rendelet 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Hatályos
5. Építőipari kivitelezés Korm. rendelet 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

Hatálytalan
5. Építőipari kivitelezés Korm. rendelet 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

Hatályos
5. Építőipari kivitelezés Min. rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Hatályos
5. Építőipari kivitelezés Min. rendelet 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkahelyi követelményekről (biztonsági és egészségvédelmi koordinátor)

Hatályos
5. Építőipari kivitelezés Törvény 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módo

Hatályos
5. Építőipari kivitelezés Korm. rendelet 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Törvény 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Korm. rendelet 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Korm. rendelet 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól

Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Min. rendelet 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Hatálytalan
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika - 7/2019. (IV. 4.) ITM rendelet a Műszaki Szabályozási Bizottságról

Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Min. rendelet 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

2023.11.01. napján lép hatályba és felváltja a 7/2006. (V. 24.)TNM rendeletet

Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Min. rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

Hatálytalan
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Törvény 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről

Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Min. rendelet 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről

A kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról szóló 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet, szabályai az alábbi jogszabály rendelkezései közé épültek be:

Hatálytalan
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Korm. rendelet 181/2003. (XI 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Korm. rendelet 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Korm. rendelet 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Min. rendelet 9/2007 (IV.03.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról

Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Min. rendelet 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet A játszótéri eszközök biztonságáról

Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Min. rendelet 108/2001 (XII.23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményéről és megfelelőségének tanúsításáról

Hatálytalan
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Korm. rendelet 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika Törvény 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika - 6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

Hatályos
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Korm. rendelet 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

Hatályos
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Korm. rendelet 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a történelmi emlékhelyekről

Hatályos
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Törvény 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

Hatályos
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Korm. rendelet 19/2018. (II.14.) Korm. rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Korm. rendelet 324/2010 (XII.27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról (2011.01.01.) (hatályon kívül helyezte a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról

Hatálytalan
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Korm. rendelet 393/2012.(XII. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

Hatálytalan
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Korm. rendelet 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Hatályos
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Min. rendelet 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról

Hatálytalan
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Min. rendelet 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról

Hatálytalan
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Korm. rendelet 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról

Hatályos
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Min. rendelet 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról

Hatálytalan
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Min. rendelet 6/1999. (III. 31.) NKÖM rendelet a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságáról

Hatálytalan
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Korm. rendelet 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról

Hatálytalan
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Min. rendelet 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról

Hatálytalan
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem OGY határozat 22/2023. (X. 25.) OGY határozat a Magyar Építészet Napjáról

Hatályos
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Korm. rendelet 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

Hatálytalan
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Korm. rendelet 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról

Hatálytalan
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Min. rendelet 19/2019. (XII. 20.) MvM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Min. rendelet 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet a Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról

Hatályos
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Korm. rendelet 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető

Hatályos
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Min. rendelet 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól

Hatálytalan
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Min. rendelet 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

Hatályos
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Korm. rendelet 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Hatálytalan
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem Törvény 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről

Hatályos
8. Földügyi szakigazgatás Korm. rendelet 373/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól

Hatálytalan
8. Földügyi szakigazgatás Törvény 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

Hatályos
8. Földügyi szakigazgatás Törvény 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról

Hatályos
8. Földügyi szakigazgatás Törvény 2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről

Hatályos
8. Földügyi szakigazgatás Korm. rendelet 197/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Hatálytalan
8. Földügyi szakigazgatás Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzi név Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól

Hatálytalan
8. Földügyi szakigazgatás Korm. rendelet 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről

Hatálytalan
9. Lakásépítés Korm. rendelet 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatálytalan
9. Lakásépítés Korm. rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

Hatályos
9. Lakásépítés Korm. rendelet 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Hatályos
9. Lakásépítés Korm. rendelet 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról

Hatálytalan
9. Lakásépítés Korm. rendelet 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Törvény 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Törvény 1969. évi III. törvény a szerzői jogról

1999 szeptember 1-jét megelőzően létrejött jogviszonyokban

Hatálytalan
10. Vegyes rendelkezések Korm. rendelet 156/1999. (XI. 3.) Korm. Rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Korm. rendelet 100/2009 (V.8) Korm. rendelet, az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról

Hatálytalan
10. Vegyes rendelkezések Törvény 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Törvény 1995. évi LIII. törvény a környezetek védelmének általános szabályairól

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Törvény 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Törvény 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Törvény 2016. évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Korm. rendelet 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

kormánybiztos kinevezése

Hatálytalan
10. Vegyes rendelkezések Törvény 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Törvény 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Korm. rendelet 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Korm. rendelet 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Korm. rendelet 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Korm. rendelet 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Korm. rendelet 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Korm. rendelet 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Korm. rendelet 208/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

Hatálytalan
10. Vegyes rendelkezések Min. rendelet 14/2023. (VIII. 24.) ÉKM rendelet az építési és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Min. rendelet 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések Min. rendelet 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelet a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről

2020.06.18. - 2021.11.23.

Hatálytalan
10. Vegyes rendelkezések Korm. rendelet 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések - 1271/2019. (V. 13.) Korm. határozat a tájegységi építészet előmozdítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések - 1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat az építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyártását és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló fo

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések - 1274/2019. (V. 14.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések - 1275/2019. (V. 14.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések - 1288/2019. (V. 17.) Korm. határozat „A Római Birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakasza” világörökségi várományos helyszín Világörökség Jegyzékbe jelölésével kapcsolatos intézkedésekről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések - 1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről

Hatályos
10. Vegyes rendelkezések - 1361/2019. (VI. 19.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Hatályos
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Törvény 2021. évi XCIX. törvény - a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

Hatályos
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (...) elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet (...) elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet (...) elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (...) elrendelt veszélyhelyzet során a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (... ) szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet (...) elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.)

hatálytalan 2020-06-30

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Törvény 2020. évi XII. törvény a koronavírus elleni védekezésről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 82/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során egyes orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök beszerzésével összefüggő intézkedésekről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes egészségügyi intézkedésekről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 84/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások biztosításának a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló Korm. rendelet

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet a kijárási korlátozás meghosszabbításáról

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói hitelről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 125/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény oktatási célú szabad felhasználásai alkalmazásának a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 131/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatása biztosításáról

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és nyugdíjasvédelmi programja keretében a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről

veszélyhelyzet kihirdetése

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések következő üteméről

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések Korm. rendelet 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

Hatálytalan