Szakmagyakorlás | Elnökségi döntések
Elnökségi döntések

A MÉK Elnökségének 2024. évi határozatai

1/2024. (01.16.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy elfogadja az „Óradíjas tervezői szolgáltatások díja 2024” táblázatot.

Elnökségi döntések

Szakmai hozzájárulási alap 2024 - az első forduló eredménye

A MÉK Elnöksége 16/2024. (04.05.) sz. határozatával döntött a Szakmai hozzájárulási alap 2024 első fordulójában beérkezett kérelmekről.

Az elnökség minden esetben mérlegelte, hogy a szakmai program minél tágabban és átfogóbban szólítsa meg a tagságot és figyelembe vette a területi kamara létszámát és az azzal összefüggő költségvetési lehetőségeit. 

Elnökségi döntések

A MÉK Elnökségének 2023. évi határozatai

1/2023. (01.20.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a tavaszi küldöttgyűlés 2023. május 12-én kerül megrendezésre a Kopaszi-gát Öbölházban.

Elnökségi döntések

A MÉK Elnökségének 2022. évi határozatai

1/2022. (01.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Továbbképzési Szakértői Testületből eddigi munkáját megköszönve Dulácska Zsoltot felmenti és Babinszky Tünde MÉK elnökségi tagot kinevezi a Testület tagjának.

Elnökségi döntések

A MÉK Elnökségének 2021. évi határozatai

1/2021. (01.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége KB által benyújtott beruházáslebonyolítói tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a beruházáslebonyolítói tanúsítás kiállítható.

Elnökségi döntések

A MÉK Elnökségének 2020. évi határozatai

1/2020. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége a Magyar Mérnöki Kamarával egyeztetve, azzal egyetértésben egyhangúlag a következő állásfoglalást hozza:

2020. január 1-től – jogszabály változás okán – az energetikai tanúsítók is szakmai továbbképzésre kötelezettek. Ennek végrehajtására az elnökség az alábbi eljárásrendet határozza meg.

A szakmai továbbképzésre 2020. januárjától újonnan kötelezett energetikai tanúsítók, amennyiben 5 éves továbbképzési periódusuk 2020 folyamán jár le, eltekint a szakmai továbbképzési pontok teljesítésének igazolásától. 2021 január 1. napja után lejáró jogosultságok esetén a továbbképzési időszak szakmai továbbképzésre kötelezett időszakára vonatkozóan összességében időarányosan kell a továbbképzési kötelezettséget teljesíteni, tehát 2020-ra vonatkozóan 4 pontot, onnan pedig a „negyedéves szabály” alkalmazásával (eltelt negyedévenként 1 pont számítandó). Felkéri a továbbképzési szakértői testületet, hogy a Szakmai továbbképzési szabályzat tárgyra vonatkozó módosítási javaslatát a májusi küldöttgyűlésre jóváhagyásra készítse elő.

Elnökségi döntések

A MÉK Elnökségének 2019. évi határozatai

1/2019. (01.18.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 50.000 Ft-tal támogatja az Építők Napja rendezvény lebonyolítását.

Elnökségi döntések

A MÉK Elnökségének 2018. évi határozatai

1/2018. (01.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi állásfoglalás hozza és felkéri az elnökét, hogy az állásfoglalást Füleky Zsolt helyettes államtitkárhoz juttassa el.

Elnökségi döntések

A MÉK Elnökségének 2017. évi határozatai

1/2017. (01.13.) sz. MÉK elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, az alábbi szakmai állásfoglalást hozza:

A 482/2016. (XII.28.) Korm. rendelet módosította – többek között -  a 191/ 2009. (IX.15.) sz. Korm. rendeletet, amely szerint 2017. I. 1-től hatályon kívül helyezte a 20. §-ával az eredeti rendelet 1. mellékletének II. pontját és kiegészítette a melléklet I. pontját – a 18. §-ával -  az alábbiak szerint: „7. A kivitelezési dokumentáció munkarészeit a felelős tervező a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara szabályzatainak figyelembevételével határozza meg.” Átmeneti rendelkezést a felkészülésre a kamaráknak nem adott. (Szabályzat alkotására a kamarák országos küldöttgyűlése jogosult!).

 Fentiek figyelembe vételével a MÉK elnöksége úgy dönt, hogy a vonatkozó szabályzat elkészültéig szakmai állásfoglalásával felhívja tagjainak, a jogalkotóknak és a jogszabályok megtartását ellenőrzőknek a figyelmét, hogy a szabályzat küldöttgyűlés általi jóváhagyásáig a 191/2009. (IX.15.) sz. kormányrendelet 2016. december 31-ig hatályos 1. mellékletében meghatározottak figyelembe vételével készítsék  a kiviteli tervek dokumentációját a tartalmi követelményekre vonatkozóan.

Elnökségi döntések

A MÉK Elnökségének 2016. évi határozatai

1/2016. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja az Óradíjas tervezési szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzóit 2016. évre vonatkozóan. A táblázat fogalommagyarázattal történő kiegészítését követően 30 napon belül felkerül a MÉK honlapjára.

Elnökségi döntések

A MÉK Elnökségének 2015. évi határozatai

1/2015. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy felkéri az Országos Jelölő Bizottságot a 2015. áprilisi küldöttgyűlésen történő Etikai-fegyelmi bizottsági tag megválasztásához a jelölési folyamat lebonyolítására.

Elnökségi döntések

A MÉK Elnökségének 2014. évi határozatai

1/2014. (01.06.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK Kommunikációs Stratégiájának koncepcióját elfogadja és felhatalmazza Pálfy Sándort, hogy a bemutatott koncepciót költségvetési tervvel való kiegészítését követően a következő elnökségi ülésre előterjesztés formájában mutassa be.